قاعده بازی زندگی

آن چه در زندگی برای یک «مرد» بسیار با ارزش است واز دست دادن آن به راحتی می تواند اشک را بر گونه هایش جاری سازد. شکستن «غرور» مردانه اش است که اگر از وی گرفته شود دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد و در این حالت چه بسا به عالم سفلی سقوط نماید.پس چگونه می توان از مردی که غرورش شکسته شده است انتظار داشت که بایدها و نبایدها را رعایت کند و خلاف قاعده بازی زندگی حرکت نکند؟ ( اشک بی جواب)

/ 1 نظر / 6 بازدید
فرح

رسم روزگار همینه سخت نگیر باید گذاشت و گذشت [گل]