نامحرمان

آه, که گاه ,چه غمگین می نوازند این آهنگ زندگی را , چه آسان اشکها را بر گونه ها جاری می سازند و تو گویی هیچ حادثه تلخی برای هیچکس اتفاق نیفتاده است. دیگر کسی فریادهای در گلو خفته زخم خوردگان از شمشیر محرمان نامحرم تر از هر نا محرمی را نمی شنود.چشمها, جور ظالمان مظلوم پیشه را نمی بیند و این دادرسان بیدادگر هیچ دادی را از هم مسلکان خود نمی گیرند....آیا هنوز وقت بیدار شدن , دیدن و شنیدن فرا نرسیده است؟ (اشک بی جواب)

/ 0 نظر / 3 بازدید