شور عشق

هرچه من بیشتر و بیشتر می خواهم به تو نزدیکتر شوم ،تو خودرا لحظه به لحظه از من دور و دورتر می سازی.گفتی که آسمان عشق من خاکستریست و من زاده غم هستم و تو نیز دنیایی پر از شور وشادی می خواهی نه دنیایی سرشاراز شور و شیدایی.کاش باورداشتی که این شادیها فریبنده است و با کوچکترین خدشه ای تبدیل به ماتم می شود ولی شور عشق و شیدایی با هر زخمی که بر آن وارد می شود هرچند زخمش عمیقتر می شود ولی عیار عشق آشکارتر...

/ 2 نظر / 18 بازدید
فرح

عیار عاشقی ؟ عشق عیاری برای سنجیدن داره مگه؟

سراب

عاشقی شما؟؟ به نظرت مخاطبت اینا رو می خوونه؟؟؟