یک توضیح کوچک

گفت : قالب عوض گردیده و روحیه نیز با آن .می گویم قالب را دوستان عوض کردتد ولی روحیه و احساس همانست که بود. مگر می شود بی غم زندگی را سر کرد؟

/ 0 نظر / 18 بازدید