غرور مردانه

جز پاکی و صداقت دیگر چیزی نمیخواهم . عشق خاکی تنها تبسم یه رویاست که هرگز به واقعیت نخوهد پیوست. دل سپردن به آین آدمهای خاکی که  هزار رنگ شده اند جز نابودی و سقوط در ابتذال چیز دیکری را به همراه نخواهد داشت. پس کجاست غرور مردانه تان ؟ چرا باید تا این حد حقیر شوید که رد پاهایشان قلب پاکتان را زخمی نماید؟ باور نکنید حرفهای قشنگشان را که  به دیگران نیز همینها را گقته اند. فریب اشکهای دروغینشان را نخورید که در دل به شما می خندند. آری خودتان باشید فقط خودتان. (اشک بی جواب )

/ 0 نظر / 6 بازدید