مجازات عشق

لبانت را تازیانه کن و با شلاق عشق بر لبان خشکیده ام فرود اور تا دگر بار فریب نگاه اغوا گرت را نخورم. دستانت را حلقه کن و چون طناب بر گردنم بینداز تا نفس هایم در پیچ و خم گیسوان بلندت خاموش شوند.مرا در آغوشت به سختی بیفشار تا قلب خسته و خوش باورم سردی قلب یخیت را احساس نماید و اینقدر بهانه ات را نگیرد و این مجازاتی  است که من....

/ 1 نظر / 25 بازدید
زینب سادات

خدایا..این یکی دعا نیس ..یه خواهشه ی..یه هلتماسه..مهربونی رو به قلب ما برگردون.