در امتداد دلتنگی

اندیشیدن به تو برایم زیباست همانطور که با تو بودن برایم رویایی زیباتر است.شبانگاهان که خواب تو را می بینم همه ترسم از آن می شود که بیدار شوم و دگر بار این رویای شیرینم ، به پایان رسد. هر گاه که نشانی از تو می یابم بسان کودکی می مانم که با دیدن آن چه  دوست دارد با خنده معصومانه اش بلندای خوشبختیش را جلوه گر می سازد.و من با دیدن هر نشانی از تو از کویر خشک و سوزان دلتنگیهایم به سبز نگاه تو پرواز می نمایم و در گستره ابر خیالم، نگفته هایم را برایت زمزمه می کنم و منتظر می مانم تا برایم آواز باران را نجوی نمایی. خوب همیشگی من باز همچون گذشته دلتنگتم و در امتداد این دلتنگی با آرزوی اولین دیدارلحظه هایم را سپری می نمایم

/ 0 نظر / 18 بازدید