شکستی مرا

دل خسته و رنجیده ام. مرا ازرده ساختی ولی از خدا میخواهم که گلبرگهای خاطرت هرگز آزرده و پژمرده نگردند.شکستی مرا ولی ارزو میکنم که هرگز هیچکس و هیچ چیز قلب سپیدت را نشکند.نا امیدکردی ولی هرگز نمیخواهم که حتی یک بار هم نا امید شوی. خوب همیشگی من همیشه به یادت خواهم بود گرچه که فراموشم کنی

/ 0 نظر / 18 بازدید