حقارت در عشق

در راه «عشق» باید سختیها و مرارتهای زیادی را متحمل شد و هرگز از پا ننشست. هرچه «عشق» بزرگتر باشد, راه رسیدن به آ ن هم دشوارتر است. اما یک نکته را هرگز نباید فراموش کرد که تحمل این رنجها به مراتب بهتر از آن است که دست گدایی به سوی آن دراز کنی که در این صورت حقیر خواهی شد و بی مقدار.(اشک بی جواب)

/ 0 نظر / 3 بازدید