نفهمیدم که...

بازهمدلتنگتشدهام . مثلهمیشه. طنینصدایمهربونتهمیشهتوگوشهامآهنگدلنوازآرامشروبهخاطرممیاره.افسوسکههرگزاونزماننفهمیدم, افسوسوصدافسوس.چهرهرنحکشیده,دستهایپینهبستهات؛آهکهنفهمیدم, نفهمیدم...( اشکبیجواب)

/ 0 نظر / 18 بازدید